เข้าสู่ระบบ        หน้าหลัก
      บริการต่างๆ
  ตารางการสอนของอาจารย์
  ปฏิทินการศึกษา
  หลักสูตรการศึกษา
  ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน

 

 

เงื่อนไขของการ ค้นหา
   
ปีการศึกษา    ภาคการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประเภทนักศึกษา
ค้นหาตามรหัสวิชา


ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
รหัสรายวิชา ชุดที่ section ชื่อรายวิชา หน่วยกิต จำนวนที่รับ จำนวนที่ลงทะเบียน ประเภท
น.ศ. ที่เปิดให้ลง
รายละเอียดเพิ่ม
AC58611 1 31 การภาษีอากร 2 3(2-2-5) 999 0 พิเศษ
AC62504 1 31 การภาษีอากรธุรกิจ 3(2-2-5) 999 0 พิเศษ
BA58701 1 31 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 999 0 พิเศษ
BA58801 1 31 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 2(1-2-3) 999 0 พิเศษ
BA58802 1 91 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 5(520) 999 13 ปกติ
CS58601 1 31 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(2-2-5) 999 0 พิเศษ
CS58603 1 31 สถิติสำหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 999 0 พิเศษ
CS58611 1 31 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 999 0 พิเศษ
CS58614 1 31 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 999 0 พิเศษ
CS58615 1 31 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา 3(2-2-5) 999 0 พิเศษ