เข้าสู่ระบบ        หน้าหลัก
      บริการต่างๆ
  ตารางการสอนของอาจารย์
  ปฏิทินการศึกษา
  หลักสูตรการศึกษา
  ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน

 

 

เงื่อนไขของการ ค้นหา
   
ปีการศึกษา    ภาคการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประเภทนักศึกษา
ค้นหาตามรหัสวิชา


ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
รหัสรายวิชา ชุดที่ section ชื่อรายวิชา หน่วยกิต จำนวนที่รับ จำนวนที่ลงทะเบียน ประเภท
น.ศ. ที่เปิดให้ลง
รายละเอียดเพิ่ม
AC58602 1 31 การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 999 0 พิเศษ
AC58609 1 31 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5) 999 0 พิเศษ
AC58613 1 31 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3(2-2-5) 999 0 พิเศษ
AC58622 1 31 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 999 0 พิเศษ
BA58701 1 31 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 999 0 พิเศษ
BA58801 1 31 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 2(1-2-3) 999 0 พิเศษ
BE58614 1 31 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 999 0 พิเศษ
BT58503 1 31 ปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น 3(1-4-4) 999 0 พิเศษ
BT58504 1 31 วัสดุอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 999 0 พิเศษ
CS58601 1 31 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(2-2-5) 999 0 พิเศษ